1: Identiteit van de verkoper

Masja van der Vis

Genteweg 11

1794 HK, Oosterend ‘Texel’

info@underdogz.nl

Kamer van koophandel: 71949402

Btw id.: NL002089564B66

 

2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.Underdogz.nl

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Underdogz behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

 3: Bestelling

3.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke digitale bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Een digitale bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn.

 

 4: Persoonsgegevens

4.1 Underdogz®  is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Underdogz vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

 

5: Prijzen

5.1. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro excl. transportkosten inclusief BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.

5.2  Underdogz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

 6: Artikelen

6.1 De foto’s, afbeeldingen en kleuren van producten zijn zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.

6.2 Informatie, mondelinge mededelingen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

6.3 Underdogz is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.

6.4 Underdogz geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.


7: Betalingen

7.1 Betaling gebeurt steeds vooraf via iDeal of bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag incl. verzendkosten over op bankrekening NL49 ABNA 0815574320 t.n.v. M. van der Vis, onder vermelding van het ordernummer.


8: Verzending

8.1 Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk gemaakt en verstuurd. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 


9: Verzendkosten zijn incl. btw.

Verzending naar adres in Nederland:

Brievenbuspakje € 4,25
Pakket                    € 
 

10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat al over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Underdogz zijn voor rekening van de klant.

 

11: Retour

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

11.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor bestellingen zonder een track & trace nummer is UnderDogz niet verantwoordelijk. Zonder track & trace nummer bestellen is een keuze van de klant.

 

13: Garantiebepaling

13.1 Op de door Underdogz producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Underdogz geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen.

13.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is Underdogz niet aansprakelijkheid voor schade. 

13.3 In geval Underdogz, aansprakelijk is, dan is het bedrag Underdogz tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door Underdogz. Alleen binnen deze periode kan Underdogz tot vergoeding van schade worden aangesproken.

 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.